פורום-לאקטואריה-ולכלכלה

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני

ביום 28 ביולי, 2014 התקבל חוק חלוקת חיסכון פנסיוני ביו בני זוג שנפרדו שנכנס לתוקפו שישה חודשים מיום פרסומו ב- 28 בינואר 2015. מטרת חוק זה היא לחולל שינוי בהסדרת והבטחת זכויותיהם של בני זוג פרודים/גרושים, בקצבאות הפנסיה והפיצויים של בני זוגם, מהם נפרדו ואשר עימם חלקו תקופות חיים משותפים ניכרות וזאת עד לתקרה של מיליון וחצי ש"ח.

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני חל על חסכון לפנסיה בלבד, בין תקציבית ובין צוברת, וכן, על הזכות הצבורה לכספי פיצויים ו/או לדמי מחלה; הבראה; מענק יובל וכיוצ"ב, זכויות סוציאליות המגיעות לעובד מהמעביד; אך אינו חל על כספים שנצברו בקרנות השתלמות ובקופות גמל לא פנסיוניו שיכנסו תחת זכויות נזילות.

הכסף יועבר אל קרן הפנסיה או הקופה של בן/ בת הזוג ולא יימשך כמזומן נזיל. יחולו על סכום זה מיסוי לפי שיעורים קבועים בחוק במועד משיכתו (כקיצבה או הון). לרוב יהיה הסכום פטור ממס וזאת בהתאם לפקודת מס הכנסה, סעיף 9א'.
הסכומים המועברים לפוליסה/ חשבון של בן הזוג נגזרים ממכפלת שיעורי ההעברה בסך הסכומים שנצברו בקופה עד למועד הקובע.

ע"פ חוק:
חלקו של בן/ בת הזוג לשעבר בזכויותיו הפנסיוניות של בת/בן הזוג לשעבר יירשם באמצעות פסק דין ע"פ שיעורי ההעברה בשלב הבא יועבר אישור לגוף המנהל את קרנות הפנסיה ו/או למעסיק ובשלב הסופי תרשם הערה בחשבון הרשום על שם החוסך/החוסכת.

עוד באתר

חוות דעת אקטוארית לגירושין

אקטואר לפנסיה

חוות דעת אקטוארית בנזיקין