פורום-לאקטואריה-ולכלכלה

חוות דעת אקטוארית לגירושין

איזון משאבים בין בני זוג

במקרה בו בני זוג מחליטים להתגרש יש צורך לחלק את הרכוש שצבר הזוג במהלך חייהם המשותפים. לשם כך יש להעריך את שווי הרכוש. תהליך הערכה זה מכונה איזון משאבים. איזון המשאבים צריך להתבצע על ידי אקטואר תהליך איזון המשאבים מבוצע מתוקף חוק יחסי ממון בין בני זוג. על פי החוק, בני זוג שנישאו לאחר ה- 01/01/1978, חלוקת רכושם תבוצע על פי עקרון איזון משאבים :החוק מבחין בין שלושה סוגי רכוש

הרכוש שנצבר טרם הנישואין כולל את אותם נכסים שהביאו עימם בני הזוג אל החיים המשותפים הרכוש הפרטי כולל מתנות, ירושות או גימלה שמשולמת לאחד מבני הזוג בשל נזקי גוף שנגרמו לו או לה הרכוש המשותף, לעומת זאת, כולל נכסים, חפצים, נכסים פיננסיים, זכויות עסקיות ואף זכויות סוציאליות .על פי עיקרון איזון המשאבים, לאחר פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית משווי הרכוש המשותף חוות דעת אקטואריות בנושא איזון משאבים צריכות להיכתב ברגישות מירבית, בשל העובדה כי משני צידי המתרס ניצבים שני אנשים, אשר לרוב מסוכסים ביניהם.

נכסי קריירה הינו כינוי ליכולת האדם להשתכר בזכות קריירה שפיתח בהקשר לגירושין, נכסי קריירה מבטא את הפער הקיים ביכולת ההשתכרות בין שני בני הזוג כך, לדוגמא, נכסי הקריירה יהיו רלבנטיים במקרים בהם

במקרים שכאלה בית המשפט הכיר בזכותו של הצד הקריב את הקריירה שלו, לטובת פיתוח הקריירה של צד השני, להנות מפירות ההקרבה השאלה החשובה הינה מה שווי הפירות? את הפירות יש לאמוד באמצעות חוות דעת אקטוארית בדיני עבודה בנושא נכסי קריירה ומוניטין אישי.

אקטואריה בדיני משפחהגורמים שיש להתחשב בהם:

חוות דעת לצורך הסכם ממון

הסכם הממון בא להציע חלוקת ממון בין הבעל לאשה, השונה מהמקובל בהלכה.

חוות דעת אקטוארית בגירושים

במהלך נישואיהם, צוברים בני הזוג זכויות סוציאליות הנובעות ממקום עבודתו של כל אחד מבני הזוג, כגון הזכות לפיצויי פיטורין, הפרשות לקופת גמל וזכויות פנסיוניות.

קיימים מקרים רבים בהם ישנו פער משמעותי בין שווי הזכויות הסוציאליות שצבר בן זוג אחד לעומת השני (למשל, כאשר הבעל הינו בעל קריירה משגשגת בעוד שהאישה הינה עקרת בית ולא מופרשים עבורה כספים לקרן פנסיה כלשהי).

בדיקת חוות דעת נגדיות

ביכולתם של הפורום לכלכלה ואקטואריה לבדוק את חוות הדעת הנגדיות הנכתבות לצורך הערכת שווי הנכסים הפיננסיים של בני הזוג.

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד–2014

במהלך אוגוסט 2014 נחקק חוק ואשר מטרתו לאפשר ביצוע חלוקת הכספים הצבורים בחסכונות הפנסיוניים שנצברו בתקופת החיים המשותפת, לאחר הפריד, במידה ונקבע פס"ד חלוקת החיסכון של בן זוג אחד בין שני בני הזוג כך שבן הזוג זכאי לחלק מהחסכונות הפנסיוניים של העמית הרשום. מבלי להדרש לתבוע את זכויותיו .באמצעות ההוצאה לפועל (משום האיסור בחוק הגמלאות על העברת זכויות פנסיוניות, והתנגדות מעסיקים להעברת כספים לבן הזוג).

בעקבות החקיקה החדשה, החל מ פברואר 2015 , יוכלו בני זוג פרודים אשר במהלך חייהם המשותפים לא צברו בעצמם סכומים פנסיוניים בתוכניות פנסיוניות שלהם, לקבל מהחברה מנהלת (של הגוף הפנסיוני), יישום בפועל של העברת זכויותיו שנקבעו בהסכם הגרושין ובפס"ק שנקבע.

החוק מורכב, ומחייב ידע ומקצועיות אקטוארי על מורכבות מכשיריו השונים. קובע פעולות וזמנים לפעולה כגון: רישום "הערות הזהרה" בגוף המנהל וכו'. אך הסתייעות ביועץ אקטוארי אובייקטיבי ולא משווקי חיסכון פנסיוני .

ניתן להגיש חוות דעת אקטוארית בגירושים אותה יש להגיש לבית המשפט , תאפשר בתקופה הקרובה מימוש זכויות גם באופן רטרואקטיבי וללא אפשרות טענת התיישנות.

קרא עוד על: