פורום-לאקטואריה-ולכלכלה

דיני נזיקין:

 1. חוות דעת אקטואריות בהתאם לשנים האבודות.
 2. חוות דעת אקטוארית בנושא אמידת הפסדי השתכרות, או הערכת פוטנציאל ההשתכרות / שילוש השכר
 3. חוות דעת אקטוארית בנושא אמידת ניכויי המוסד לביטוח לאומי, כגון קצבת שאירים, קצבת תלויים, קצבת שיקום
 4. חוות דעת אקטוארית בנושא הפסד שנגרם עקב אובדן נכס הוני
 5. היוון התקבולים שזכאים להם שארי הנפגע
 6. בדיקת חוות דעת נגדית

דיני עבודה:

 1. כדאיות האפשרות לפרישה מוקדמת
 2. חישוב תביעה מעצמאיים הדורשים להכיר בהם כשכירים.
 3. חישוב הנזק שנגרם לאדם שהועבר מפנסיה תקציבית פנסיה צוברת.
 4. היוון הפסד פנסיה עקב הקטנת מקדם לחישוב שכר קובע.
 5. הפסדי פנסיה עקב העדר הפרשות מעסיק.
 6. בדיקת תגמולי ביטוח.
 7. חוות דעת אקטוארית בנושא הפרשות לקרן השתלמות
 8. חוות דעת אקטוארית בנושא הפרשות לקופות גמל
 9. חוות דעת אקטוארית בנושא זכויות עובדים על פי הסכמי עבודה
 10. היוון תשלומי פנסיה ממבטחים בשתי חלופות עקב נכות
 11. בדיקת חוות דעת נגדית

דיני משפחה:

 1. חוות דעת אקטוארית לצורך איזון משאבים בין בני זוג.
 2. חוות דעת לצורך הסכם ממון.
 3. חוות דעת אקטוארית לצורך הסכם גירושין.
 4. חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד–2014