פורום-לאקטואריה-ולכלכלה

חוות דעת אקטוארית נדרשת במגוון מקרים. בן אם בתביעה נזיקית, תחום דיני המשפחה, פנסיה ועוד.
לצורך מתן תשובות כמותיות עבור שאלות שונות, האקטואר הוא מומחה שחוות דעתו לעתים קרובות
נצרכת בבית המשפט. הן מטעם התביעה, ההגנה ולעתים קרובות אף מטעם בית המשפט עצמו
לצורך ביאור שאלות מקצועיות שעלו על ידי בית המשפט
.

הפורום לכלכלה ואקטואריה
הפורום לכלכלה ואקטואריה מבית "פורום רופאים" מעניק שירותי אקטואריה לארגונים,לחברות ולפרטיים בתחומים ייחודיים
וביניהם: חוות דעת אקטוארית לחלוקת רכוש, חוות דעת אקטוארית לאיזון משאבים בענייני משפחה, תחשיבי נזק בתאונות דרכים.

חוות דעת אקטוארית בנזיקין

ככל שהכנסתו של אדם נפגעה בשל עוולה נזיקית שנגרמה לו, יש צורך בחוות דעת רפואית אקטוארית שתעמוד את הפסדיו של הניזוק בכמה רבדים שונים, עליהם נעמוד להלן:

אומדן הפסד השתכרות – תאונות דרכים

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים נקבע כי גובה הפיצוי לנפגע בתאונת הדרכים תתבסס על שכרו. על פי חוק זה, נקבע כי השכר המקסימלי שיחושב לצורך פיצויים יהיה פי שלוש מהשכר הממוצע במשק. כלומר, אין זה משנה מהו עיסוקו של האדם תקרת השכר שאותה לא יהיה ניתן לעבור ברכיב פיצויי זה יעמוד על סכום גבוה על פי פרסומיה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הערכת פוטנציאל השתכרות

לעתים נהרג אדם בתחילת דרכו. לדוגמה, כאשר זה עתה פתח עסק חדש שבשל הצורך להשקיע בעסק לצורך פיתוחו לא השתכר ממנו רבות – על כן, על פי הפסד השתכרות הוא לא יקבל סכומי פיצויי גבוהים שכן לא הרוויח הרבה. עם זאת, חוות דעת אקטוארית יכולה לסייע לתביעה להציג לבית המשפט הערכה של פוטנציאל השכר של הנפגע, בכך להגדיל את גובה הפיצוי בגין הפסד ההשתכרות שנגרם לניזוק בשל הפגיעה הנזיקית שחווה.

הפסדי השתכרות

חוות דעת אקטוארית לצורך אומדן הפסדי ההשתכרות שנגרמו לניזוק בשל הנזק שנגרם לו. כמו כן, יכול אקטואר להעריך מהו פוטנציאל ההשתכרות של הנפגע.

השנים האבודות

חוות דעת אקטוארית יכולה לסייע בקביעת "השנים האבודות" – כלומר, הזמן שבו התקצרה תוחלת תקופת זמן העבודה של הניזוק בשל העוולה הנזיקית שנגרמה לו. מדובר למעשה בשנים שבהן, אילולא הפגיעה הנזיקית, יכול היה הנפגע לעבוד וכפועל יוצא, לקבל שכר.

קטין שנפגע

במקרה בו נפגע קטין, חוות דעת אקטוארית בנושא השנים האבודות היא חשובה ביותר. שכן הלכה למעשה, נגזלו ממנו שנים רבות של השתכרות. קרי – שנים אבודות, עד שיגיע לגיל פנסיה.

היוון תקבולים

על מנת שבבית המשפט תוכל התביעה לכמת מהו הנזק שנגרם לניזוק – יש, בין היתר, לבצע היוון הפסדים שנגרמו לנפגע בשל אובדן השתכרות עתידית שנלקחה ממנו בשל הפגיעה הנזיקית שחווה. כמו כן, יש לבצע היוון של התקבולים להם זכאים שאריו של הנפגע הנזיקי. לא זו אף זו, חוות דעת אקטוארית תחשב עבור הלקוח את הפסדי הפנסיה שנגרמו לנפגע.

אובדן נכס הוני

חוות דעת אקטוארית תסייע ללקוח לבדוק מהו ההפסד שנגרם עקב אובדנו של נכס הוני. בפשט, כאשר אדם נהרג בשל עוולה נזיקית שקרתה לו – ובשל המוות נסגר העסק שלו, יכול העיזבון של המנוח שנהרג כתוצאה מן העוולה הנזיקית לתבוע מן המזיק את אובדן הנכס ההוני. כמובן, שגובה התביעה בגין אובדן הנכס ההוני תלויה בשוויו של הנכס.

חוות דעת אקטוארית – הפסדי פנסיה

אקטואר מוסמך יכול להגיש חוות דעת אקטוארית בבית המשפט גם בתביעות שעוסקות בפנסיה.

היעדר הפרשת פנסיה

במקרים בהם לא הופרשה לעובד על פי חוק, פנסיה והעובד נפטר או שלחלופין הפך נכה – יש להעריך את הנזק שנגרם לעובד ובמקרה של פטירה למשפחתו של העובד, בשל היעדר הפרשת הפנסיה על פי דין

חוות דעת אקטוארית בדיני משפחה

כאשר בני זוג מגיעים להליך גירושים, יש צורך בחלוקת הרכוש המשותף – לצורך ביצוע החלוקה יש לבצע הערכת שווי של הרכוש. תהליך זה מכונה "איזון משאבים" שיכול הלכה למעשה להתבצע רק על ידי אקטואר מוסמך.

חוות דעת אקטוארית – איזון משאבים

בעת חלוקת הרכוש, יש להעריך את מרכיבי החיסכון הפנסיוני של שני בני הזוג. לעתים לאחד מבני הזוג ישנו חיסכון פנסיוני רב משום שעבד ואילו לבן הזוג השני אין חיסכון פנסיוני כלל. או לחלופין, חיסכון פנסיוני פחות בהרבה, באופן יחסי בהשוואה לבן זוגו.

כמו כן, לעתים זוגות מעוניינים בחלוקת הרכוש באופן מידי – כלומר, בטרם הגעה לגיל הפרישה ולגבי כך צריכה להיעשות חוות דעת אקטוארית מקצועית.

חוות דעת מומחה אקטואריה בבית משפט

כידוע, בפסקי דין רבים, משום מורכבותם, נדרש מומחה מטעם בית המשפט לצורך מתן חוות דעת מקצועית בעניין מסוים. לענייננו. אקטואר הינו מומחה שבית המשפט יכול להביא לצורך מתן חוות דעת בשלל תחומי התמחותו.

חשוב לציין שלחוות דעת מומחה אקטואריה בבית משפט יש משקל כבר.

קביעת חוות דעת אקטוארית בבית המשפט

אקטואר מטעם בית המשפט ייתן חוות דעת משפטית עצמאית ללא התחשבות בחוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים. האקטואר ישתמש בכל המידע הרלוונטי לצורך ההערכה שנתבקש לעשות מטעם בית המשפט. במסגרת המשפט, ישלח האקטואר טיוטות של חוות דעתו לשני הצדדים שלאחריה תוגש חוות דעתו הסופית שתתייחס לכל השאלות שהועלו על ידי בית המשפט.

חוות דעת אקטוארית נגדית

חוות דעת אקטוארית נגדית משמשת את ההגנה בהצגת מציאות שונה מאשר טוענת התביעה בתביעתה – על כן, אין להפחית בחשיבות של רכיב זה. חוות דעת זו רלוונטית הן באשר להנחות שייעשו בנוגע לעתיד כמו פוטנציאל השתכרות, הערכת תשלומים מן המוסד לביטוח לאומי ועוד.

פנו אלינו כדי לקבל חוות דעת אקטוארית מקצועית וחסרת פשרות על מנת שתוכלו לספק ללקוחותיכם את השירות המשפטי הטוב ביותר!